Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНДУСТРІЯ-3". Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул.Віскозна, 3. Дата, час та місце проведення загальних зборів 09 квітня 2020 року об 11:00 год. за адресою: 02660, м. Київ, вул.Віскозна, 3, 1-й поверх, кабінет генерального директора. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2020р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного: 1.Обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію у складі 3х осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова лічильної комісії Миколенко Т.В.члени лічильної комісії: Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

  2. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ».

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Баса Валентина Миколайовича, секретарем зборів – Бас Діану Манвеліївну. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Регламент роботи: -для доповіді з окремих питань порядку денного -до 10 хв.; -надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу -2 хв.; -виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного -до 5 хв. Запитання подавати в письмовому вигляді або в усній формі, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (його представника).

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019рік. Заходи не затверджувати.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії (ревізора) Товариства за підсумками перевірки фінансово -господарської діяльності Товариства за 2019 рік. . Заходи не затверджувати.

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік, визнати роботу Генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2019 році наступним чином: збитки у розмірі 844,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: голова Наглядової ради Бас М.О., члени Наглядової ради Саградян Д.М., Кайдаш В.П.

  1. Обрання членів Наглядової ради.

  2. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.

  3. Обрання ревізійної комісії (ревізора).

Законодавством не передбачено проект рішення при проведенні кумулятивного голосування.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Гуріна С.П.

Законодавством не передбачено проект рішення при проведенні кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійною комісією (ревізором) Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Проект рішення:Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени наглядової Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Генеральному директору повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Припинено повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова лічильної комісії Миколенко Т.В. члени лічильної комісії: Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
Попередній 2018 Звітний 2019
Усього активів 1822,4 1812,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 733,5 722,7
Запаси 415,5 460,8
Сумарна дебіторська заборгованість 652,2 529,7
Гроші та їх еквіваленти 7 77,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (790,2) (1636,9)
Власний капітал 515,0 515,0
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал 274,0 274,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 1823,6 2612,3
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток) (788,9) (844,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 274000 274000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (2,88) (3,08)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 11.00 до 15.00 за адресою: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, 3, 1-й поверх, кабінет генерального директора, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор Бас Валентин Миколайович. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (28.02.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 274000 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (28.02.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 267235 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства -не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради -незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.budindustria.kiev.ua. Довідки за телефоном: (044) 502-4801. Наглядова рада.